LVU- en grundkurs med djup

LVU – en grundkurs med djup

 

LVU ger socialtjänsten befogenhet och skyldighet att gripa in till barns skydd och stöd även när vårdnadshavarna eller den unge själv motsätter sig.

Svåra ställningstaganden och riskbedömningar behöver göras i situationer som ofta präglas av komplex problematik, motstridiga intressen och tidspress. Juridisk kompetens och kunskap om barn i riskmiljöer är nödvändigt, men också färdigheter när det gäller utredningsarbete.

Syftet med denna dag är att uppnå fördjupad kunskap om lagstiftning, utredningsförfarande och de olika delarna i processen. Innehållet baseras på
tillämplig lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, aktuella rättsfall och JO-beslut.

LVU är under pågående översyn, flera förändringar har genomförts under de senaste åren och fortsatta förslag om revideringar bereds. Dagen fokuserar på aktuell lagstiftning, och om nyheter tillkommer uppdateras innehållet. Även huvuddragen i de förslag som lades fram i SOU 2015:71 omnämns, där grundförutsättningar och rekvisit för vård föreslogs behållas i princip oförändrade.

Kursen ges centralt i Lund eller Malmö. (exakt lokal uppdateras inom kort)

30:e sept  – 09.00 -16.00

Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår i priset.

3 500 kr exkl. moms

Kursen innehåller:

Barns rätt till skydd och stöd
Genomgång av grundläggande principer om förutsättningar för vård jml LVU:
• miljö/eget beteende
• påtaglig risk
• samtycke
Utredningsförfarandet – att åstadkomma bästa möjliga beslutsunderlag
Beslutsprocessen
Omedelbart omhändertagande
Befogenheter under pågående vård, t ex umgängesbegränsning
Socialnämndens ansvar för uppföljning
Mycket kort om vårdnadsöverflyttning och flyttningsförbud.
Upphörande av vård jml LVU

Målgrupp

Socialsekreterare och chefer som arbetar med barn och unga, och handlägger
ärenden som kan leda till omhändertaganden med stöd av LVU. Passar nya i yrket
såväl som mer erfarna.

Medverkande

Ulrika Ekebro, socialrättslig utbildare och handledare sedan 2010. Auktoriserad socionom
med erfarenhet från socialtjänst och tillsynsmyndighet, med fokus på barn och unga

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF