MET – 2 dagar distans

MET – digital tvådagarskurs

 

Välkommen till en digital tvådagarskurs i MET, med start måndag 20 mars 2023 via Zoom.
 
MET är en förkortning av den amerikanska benämningen på metoden, Motivational Enhancement (svenska: att förstärka) Therapy. Den svenska benämningen på MET, som socialstyrelsen använder, är Motivationshöjande behandling, med tillägget vid alkoholberoende.
 
MET är en av de metoder som har högst grad av evidens vid alkoholberoende, och rekommenderas i de nationella riktlinjerna, rekommendationsgraden är 2, vilket bara även uppnås av CRA och återfallsprevention/social färdighetsträning utifrån KBT.
 
MET är en manualbaserad metod, baserad på MI, med tillägg av en formulärbaserad kartläggning av klientens alkoholproblem, och en systematisk återkoppling av resultaten av kartläggningen i motivationshöjande syfte, det är här som MI kommer in.
 
Socialstyrelsen har översatt en amerikansk MET-manual till svenska och anpassat till svenska förhållanden (2015). Det är på den manualen som kursen i MET baseras.
 
MET behöver bara omfatta tre samtal (högst fem), och kan endera vara den enda korta intervention som behövs för att en klient ska hitta en motivation till nykterhet, och sätt att göra förändringen på, eller MET kan vara en förbehandling till en längre insats med målet att hjälpa en klient att hitta en väl förankrad och uthållig motivation.
 
MET rekommenderas för såväl vuxna som unga klienter, och även om MET har sitt främsta forskningsstöd för behandling av alkoholberoende, kan metodiken användas även med narkotikaberoende klienter.
 

Kursens arbetssätt och pedagogik baseras på teoretiska orienteringar om grundläggande begrepp och teorier inom MET, och framförallt demonstrationer av de olika stegen i MET, samtal 1 till samtal 5; kartläggning, återkoppling och fördjupning av klientens motivation. Liksom övningar för kursdeltagarna att utföra de olika momenten i rollspel, och reflektionspass då kursdeltagarna får resonera om hur de olika stegen i MET kan anpassas till deras unika klienter och möten.

 
Kursens mål är att kursdeltagarna efter kursen självständigt (och utifrån manualen) ska kunna använda MET som metod i det kliniska vardagsarbetet, som en fast intervention, eller i möten med klienter med låg tillit och svårigheter att hitta motivation till förändring av alkoholvanor (och narkotikavanor). Och att känna till evidensstödet för MET, och hur metoden kan integreras med andra psykosociala insatser.
 
Kursens examination består av två moment, 1) närvaro under kursdagarna, och 2) muntlig redovisning av de utförda tränande inslagen med klienter.
 
Tid och plats

Måndag 20 mars 2023 kl. 09.00 – 16.00
 
Måndag 3 april 2023 kl. 09.00 – 16.00

Sista anmälan 21 februari 2023
 
Samtliga två kursdagar genomförs via Zoom. Länk till kursdagarna kommer mejlas ut ca 1 vecka innan kursstart.
 
Kurslitteraturen kommer skickas ut till samtliga kursdeltagare efter sista anmälningsdag. Priset för kursen är 2995 exklusive moms.

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning efter sista anmälningsdag, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post ca 1½ vecka före kursstart.
 
Observera att anmälan ska vara personlig, Vi kan ej ta emot reserveringar av platser.
 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

2 995 kr exkl. moms

Kursen innehåller:

· Föruppgift inför kursdag 1, som innefattar att läsa delar av manualen, och bekanta sig med de kartläggningsformulär som ingår i MET.
 
· Kursdag 1 fokuserar på teorierna i MET, evidensstödet för MET, och demonstration och övningar att använda kartläggningsformulären (samtal 1). Tillämpningsuppgift till kursdag 2, att använda kartläggningsformulären med en klient, och för detta är avsatt drygt två veckor. .
 
· Kursdag 2 fokuserar på att lära ut och träna den speciella återkopplingsmetodik utifrån MI som används (samtal 2) och följa upp den tillämpningsuppgift som kursdeltagarna har haft, att använda kartläggningsformulären med en klient.

Målgrupp

Behandlare i första linjen, främst skötare, sjuksköterskor och socionomer, inom psykiatrins och socialtjänstens beroendevård.. Det är också de målgrupper som socialstyrelsen föreslår för metoden. Socialstyrelsen skriver i riktlinjerna att MET är en metod som kan användas även av behandlare som inte har psykoterapeutisk utbildning, men som har praktisk erfarenhet av substansberoende och kännedom och erfarenhet av MI som samtalsmetod.

Medverkande

Lärare och kursledare är Peter Wirbing. Peter är Legitimerads sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom psykiatri, beteendevetare, psykoterapeut samt utbildare. Peter är medlem i MINT.
 
Peter har lång erfarenhet av att utbilda i MET.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF