Offentlighet och sekretess för upphandlare digital halvdag – 12 maj 2023

Offentlighet och sekretess för upphandlare

Under en halvdag går vi igenom relevanta frågeställningar avseende sekretess i samband med offentlig upphandling – utifrån ett juridiskt och praktiskt perspektiv.

En genomgång sker av olika typer av uppgifter och handlingar i upphandlingar som normalt omfattas av sekretess och som man därför kan begära sekretess för, respektive kan sekretessbelägga.

Kursen omfattar sekretessfrågor genom hela upphandlingsförfarandet, från det att upphandlingsdokumenten upprättas och annonseras till fråga uppkommer om utlämnande av allmän handling efter tilldelningsbeslutet och de rättsliga prövningar som kan komma ifråga. Vi kommer att behandla:

  • Allmänna handlingar, arbetsmaterial och minnesanteckningar
  • Var i lagstiftningen sekretess regleras vid offentlig upphandling?
  • Upphandlingssekretess, sekretess vid en avbruten upphandling och fortsatt kommersiell sekretess
  • Hur en sekretessbegäran respektive sekretessbeslut bör utformas
  • Kan beslut fattas om sekretess även om anbudsgivaren inte begärt det?
  • Hur utlämnande av handlingar och uppgifter skall gå till, t.ex.: vem får fatta beslutet?
  • Vilka uppgifter och handlingar som typiskt sett omfattas av sekretess, såsom priser, CV, referensuppgifter, produktval m.m.
  • Hur en begäran om utlämnande av allmän handling handläggs
  • Hur överklagandeprocessen går till

Kursen ges digitalt via Teams länk till utbildningen skickas till deltagarna i förväg.

Datum 12 maj 2023 09.00-12.00

Medverkande – Per Ola Bergquist

2 200 kr exkl. moms

Information om kursen

Kursen omfattar sekretessfrågor genom hela upphandlingsförfarandet, från det att upphandlingsdokumenten upprättas och annonseras till fråga uppkommer om utlämnande av allmän handling efter tilldelningsbeslutet och de rättsliga prövningar som kan komma ifråga.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till upphandlare inom offentlig sektor.

 

Medverkande

Per-Ola Bergqvist, advokat på Advokatfirman Vinge, arbetar sedan 2006 i princip uteslutande med offentliga upphandlingar och därtill anslutande rättsområden, såsom entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han verkar därvidlag som rådgivare till såväl leverantörer som offentliga organ såsom kommuner, landsting, kommunala bolag och myndigheter vid offentliga upphandlingar. Härutöver arbetar Per-Ola Bergqvist med entreprenadjuridik och allmän affärsjuridik. Per-Ola Bergqvist har vidare omfattande processerfarenhet inom bl.a. rättsområdena offentlig upphandling, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

LÄS MER OM KURSEN I BIFOGAD PDF