Rättshaveristiskt beteende

Välkommen till digitala endagskursen i Rättshaveristiskt beteende, tisdagen den 28 november 2023.

Kursinnehåll

 Det finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, utagerande på sociala media, många överklaganden eller krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet. Begäran av handlingar som mer får drag av en bestraffande funktion. Hot kan förekomma, både lagliga hot om anmälan till olagliga hot om hämnd och trakasserier. Det handlar om människor som inte kan lösa uppkomna situationer med mentala och reflekterande processer, som i stället söker lösa dem med juridiska processer och krav på rättvisa. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för gränssättande och avvisande eller för undfallande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats och hos myndighet, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. I föreläsningen jämförs rättshaveristiskt beteende med psykopati. Gemensamma och skilda drag. Analys av farlighet, hot och våld. Särskilt fokus läggs vid frågor kring kommunikation och samtal med personer som bär på detta beteende. Föreläsningens viktigaste syfte är att ge en god kännedom om de verktyg vi har för att bemöta beteendet, med handfasta och konkreta råd vad man kan säga och göra.
Föreläsningen tar också upp gränssättning ur juridiska och etiska perspektiv.

 

Tid och plats

Tisdagen den 28 november 2023, kl. 09.00 – 16.00, digitalt via Zoom. Länk till kursen mejlas ut ca 2-3 dagar innan kursstart.

Avgift

1900 kr ex moms. I kursavgiften ingår OH-bilder som mejlas ut samtidigt som länk till kursen mejlas ut.

Anmälan

Sista dag för anmälan är torsdag 26 oktober 2023.

Observera att anmälan ska vara personlig, Vi kan ej ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta

 

 

 

 

1 900 kr exkl. moms

Kursen innehåller:

  • Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi.
  • Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
  • Varför utvecklar man rättshaveristiskt beteende
  • Hur bemöter jag en person med rättshaveristiskt beteende?Att kommunicera på ett sätt som begränsar beteendet
  • Att bli anmäld – vad händer sedan?
  • Sätta gränser, är det bra? Hur gör man?
  • Domar och beslut från JO, IVO , Arbetsmiljöverket och domstol. Några fallbeskrivningar.

Målgrupp

Målgruppen är bred och vänder sig till dig som jobbar med bland annat myndighetsutövning, tillståndsärenden, tillsynsärenden m.m inom både offentlig och privat verksamhet.

Medverkande

Jakob Carlander, leg psykoterapeut, handledare, föreläsare och författare.